Rekisteröidy uutiskirjeen tilaajaksi

Powered by

Huutokauppa.com

SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖEHDOT

Lue ehdot huolellisesti

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN


1.1 Ifonas AS:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän Huutokaupat.info-verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun ilmoittaja vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii huutokauppa-ilmoituksia välittävänä verkkopalveluna, jossa palveluun rekisteröityneet huutokauppalaitokset (jäljempänä "Ilmoittaja") voivat ilmoittaa järjestämistään huutokaupoista tiedotetta, sisältäen ajankohdan, järjestäjän, paikan, ehdot, kuvia ja luettelon myyntikohteista,  (jäljempänä "Huutokauppa") ilmoitettavaksi palvelun välityksellä. Palvelu ei ole kaupantekopaikka vaan ilmoitus/tiedotus kanava.
1.2 Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, ilmoittaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä palvelun yhteydessä.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA ILMOITTAJATIEDOT


2.1 Rekisteröityessään palveluun ilmoittaja saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Ilmoittajan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Ilmoittajatiedot"), joiden avulla Ilmoittaja voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu ilmoittajakohtainen tunnus ("Ilmoittajatunnus") palvelun käyttämistä varten. Väärien ilmoittajatietojen antaminen on rikos. 

2.2 Ilmoittaja saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Ilmoittajalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Ilmoittaja sitoutuu palvelua käyttäessään pitämään ilmoittajatiedot ajan tasalla.
 

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia ilmoittajatietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai ilmoittaja ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
 

2.4 Palveluun rekisteröityvän Ilmoittajan tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Ilmoittajaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ilmoittajatietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, palvelusta tiedottamiseen, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastolliseen ja markkinatutkimukseen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää ilmoittajatietoja suoramarkkinointiin mikäli ilmoittaja on antanut tähän suostumuksensa. Ilmoittajat rekisteröidään Huutokaupat.info:n asiakasrekisteriin. Rekisteriä koskevat rekisteriselosteet on saatavilla palvelun internet-sivulla.
 

2.6 Palvelu voi sisältää myös maksullisia lisäpalveluita (jäljempänä "Maksullinen palvelu"). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

3. ILMOITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU


3.1 Ilmoittajatunnus ja salasana ovat Ilmoittajakohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Ilmoittaja vastaa kaikesta ilmoittajatunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai ilmoittajatunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, ilmoittajan tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle. Ilmoittaja vapautuu ilman ilmoittajan myötävaikutusta salasanallaan ja ilmoittajatunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu. 

3.2 Ilmoittaja vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
 

3.3 Ilmoittaja sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Ilmoittaja sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelussa ei saa tarjota myytäväksi tuotteita, jonka tarjoamisen palveluntarjoaja on kieltänyt.
 

3.4 Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli ilmoittaja toimittaa palveluun kuva- tai videomateriaalia, ilmoittaja vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.
 

3.5 Ilmoittaja sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Ilmoittaja sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

3.6 Ilmoittaja vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.7 Ilmoittaja sitoutuu huutokauppaan ilmoittaessaan tiedottamaan siitä kaiken tarpeellisen, totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.
 

3.8 Ilmoittaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi huutokaupassa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU


4.1 Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun käyttäjille ilmoituspaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, ilmoittajan kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista ilmoittajalle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
 

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamasta tietosisällöstä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. ilmoittajatietojen oikeellisuudesta, ilmoittajan palvelussa ilmoittamista huutokaupoista, huutokaupassa tarjottavien kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, ilmoittajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko ilmoittaja/toimeksiantaja oikeustoimikelpoinen tekemään myynti- tai ostotarjouksia.
 

4.5 Palveluntarjoaja ei ole huutokaupan osapuoli. Kaupankäynti huutokaupoissa tapahtuu ilmoittajan ja asiakkaan kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on myyjillä ja asiakkailla.
 

4.6 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät ilmoittajan ilmoittamat tiedot mahdollisesti aiheuttavat ilmoittajalle/asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.
 

4.7 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten ilmoittajalle/asiakkaille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
 

4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta aineisto, jonka ilmoittamisen palvelussa palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen palveluntarjoajalle, ilmoittajalle, asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut ilmoittaja palvelusta ja estää hänen pääsynsä palvelun ilmoittajaksi.
 

4.10 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Ilmoittajalla ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 

4.11 Ilmoittaja luovuttaa palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata palvelun sisältämää aineistoa (ml. Ilmoitukset) harkintansa mukaan, esim. palveluun ja Ilmoituksiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Ilmoittajalle jää palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. ilmoittajan toimesta on kielletty ilman palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.
 

4.12 Asiakaspuheluiden nauhoittaminen: Palveluntarjoajalla on oikeus nauhoittaa asiakaspuheluita sisäistä koulutusta varten.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN


5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Ilmoittajalle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Ilmoittaja hyväksyy sopimukseen tehdyt muutokset käyttämällä palvelua. 

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon ilmoittaja voi irtisanoa sähköpostitse tai palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.
 

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO


6.1 Sopimus tulee voimaan ilmoittajan hyväksyessä sopimuksen ja palveluntarjoajan myöntäessä ilmoittajalle käyttöoikeuden palveluun. Mikäli palveluntarjoaja ei myönnä ilmoittajalle käyttöoikeutta tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin. 

6.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

6.3 Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen ilmoittajasta tai palveluntarjoajasta riippumaton syy.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN


7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että palvelu tai sen osa myydään tai palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. 

7.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus aina saman konsernin omistus- tai tytäryhtiölle.
 

7.3 Ilmoittajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ja ilmoittaja erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
 

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU


8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. 

8.2 Palveluntarjoajan ja ilmoittajan väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.